Hala namiotowa a przepisy przeciwpożarowe

Decyzja o postawieniu hali namiotowej wiąże się nie tylko z aspektami logistycznymi i organizacyjnymi, ale również z koniecznością przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (PPOŻ). Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest kluczowym elementem, który musi być uwzględniony już na etapie planowania hali. Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w takich obiektach to nie tylko kwestia przestrzegania prawa, ale przede wszystkim ochrona życia i zdrowia użytkowników oraz minimalizacja potencjalnych strat materialnych. W tym artykule omówimy, jakie wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej należy spełnić przy budowie i eksploatacji hali namiotowej.

Przede wszystkim, konieczne jest przeprowadzenie analizy ryzyka pożarowego, która pomoże w odpowiednim zaprojektowaniu hali pod kątem bezpieczeństwa. Czynniki takie jak rodzaj przechowywanych materiałów, przewidywana liczba osób przebywających w hali, a także specyfika procesów produkcyjnych lub magazynowych mogą mieć znaczący wpływ na wymagania przeciwpożarowe.

Hale namiotowe, choć często postrzegane jako budynki tymczasowe, podlegają ścisłym wymaganiom przeciwpożarowym określonym w polskim prawie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, precyzuje zasady zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dla tego typu konstrukcji. Oto, co należy wiedzieć, planując instalację hali namiotowej.

Kluczowe wymagania przeciwpożarowe:

  1. Klasa odporności pożarowej – hala namiotowa, w której ludzie przebywają na stałe, musi spełniać minimalne wymagania klasy E odporności pożarowej. To fundamentalny wymóg, gwarantujący podstawowy poziom bezpieczeństwa użytkowników.
  2. Ograniczenia konstrukcyjne- tego typu budowle nie mogą posiadać podziemnych kondygnacji, a ich wysokość jest ograniczona do dwóch kondygnacji nadziemnych, co ma na celu ograniczenie potencjalnych zagrożeń pożarowych i ułatwienie ewakuacji.
  3. Minimalna odległość od innych budynków-hale muszą być usytuowane w bezpiecznej odległości od innych obiektów, zgodnie z przepisami dotyczącymi budynków ZL, PM, lub IN. Odpowiednie odległości mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia między konstrukcjami.
  4. Ścianki odgradzające- w przypadku użycia materiałów palnych, zarówno w konstrukcji, jak i izolacji, konieczne jest zastosowanie ścianek odgradzających o klasie odporności ogniowej REI 60, z maksymalnym odstępem 24 m, co zapewnia dodatkową barierę ochronną.
  5. Dostęp do poddasza -jeśli hala wyposażona jest w poddasze, należy zapewnić do niego bezpieczny dostęp – poprzez wewnętrzny właz z klapą o minimalnych wymiarach 0,6×0,6 m lub zewnętrzną drabinę i drzwi o wymiarach co najmniej 0,6×1,6 m umiejscowione w szczytowej ścianie hali.
  6. Magazynowanie produktów -hale przeznaczone do magazynowania, gdzie obciążenie ogniowe nie przekracza 500 MJ/m2, również muszą spełniać określone kryteria bezpieczeństwa.

Materiały użyte do budowy hali namiotowej powinny charakteryzować się odpowiednią klasą odporności ogniowej. Wybór materiałów trudnopalnych jest pierwszym krokiem do zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na atesty i certyfikaty potwierdzające klasyfikację ogniową poszycia.

Ważnym aspektem jest instalacja odpowiednich systemów zabezpieczeń, takich jak:

  • Detektory dymu i czujniki pożarowe,
  • Systemy sygnalizacji pożarowej,
  • Zewnętrzne źródła wody oraz hydranty,
  • Gaśnice i inne urządzenia gaśnicze dostępne w łatwo dostępnych miejscach.

Zapewnienie swobodnego dostępu dla pojazdów straży pożarnej oraz służb ratunkowych jest niezbędne. Należy przewidzieć odpowiednią infrastrukturę drogową wokół hali, a także wyraźne oznakowanie dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych.

Organizacja regularnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników oraz opracowanie jasnych procedur ewakuacyjnych znacząco zwiększają poziom bezpieczeństwa. Każdy, kto przebywa w hali, powinien wiedzieć, jak postępować w przypadku pożaru.

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w halach namiotowych wymaga ścisłego przestrzegania przepisów prawa. Właściwe zaprojektowanie i zorganizowanie takiego obiektu, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych standardów i ograniczeń, ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego, jak również dla ochrony mienia. Planując instalację hali namiotowej, niezbędne jest zatem konsultacje z ekspertami ds. bezpieczeństwa pożarowego, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi normami i wytycznymi.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

+48 691 608 613

Podobne wpisy

Budowa hali namiotowej a granica działki