Hale namiotowe a prawo budowlane

Hale namiotowe mogą być eksploatowane sezonowo lub w sposób całoroczny. Przepisy wyróżniają dwa sposoby eksploatacji hal namiotowych: tymczasowo lub na stałe, a ich użytkowanie w obydwu przypadkach reguluje prawo budowlane.

Zwykle hale namiotowe postrzega się jako proste konstrukcyjnie obiekty, które można użytkować i stawiać bez konieczności załatwiania pozwoleń. Nie jest to do końca prawdą, bowiem postawienie hali namiotowej wymaga spełnienia niezbędnych formalności zarówno w przypadku użytkowania tymczasowego, jak i całorocznego.

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym jakiekolwiek roboty budowlane można rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę, jednak są pewne wyjątki, a raczej budowy, w przypadku których ta decyzja nie jest wymagana

Hala namiotowa jako obiekt tymczasowy użytkowana do 180 dni

W odniesieniu do zapisów ustawy (Dz.U. 2017 poz. 1332) pozwolenia na budowę nie wymaga m. in. budowa tymczasowych obiektów budowlanych (do których można zaliczyć hale namiotowe), które nie są powiązane trwale z gruntem i które zostaną zdemontowane lub przeniesione w inne miejsce przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy.

Budowa hali namiotowej przeznaczonej do użytkowania w czasie krótszym niż 180 dni wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w zależności od lokalizacji zazwyczaj jest to Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta czy też Starostwie Powiatowym. Zgłoszenia budowy należy dokonać koniecznie przed terminem planowanego rozpoczęcia prac montażowych. Zgłoszenie zamiaru wzniesienia tymczasowego obiektu budowlanego jest ważnym krokiem w procesie montażu hali namiotowej. Oto kilka istotnych punktów, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu:

 • Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem – przed przystąpieniem do budowy hali namiotowej, konieczne jest potwierdzenie, że masz prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych. Może to obejmować posiadanie własności działki, umowę dzierżawy lub inne dokumenty potwierdzające twoje prawa do użytkowania terenu.
 • Termin rozpoczęcia prac budowlanych – w zgłoszeniu powinien być określony planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych nad halą namiotową. To ważne informacje dla urzędu, aby móc monitorować postępy i zapewnić zgodność z przepisami.
 • Zakres planowanych robót budowlanych – z głoszenie powinno zawierać informacje na temat zakresu prac budowlanych, które mają być wykonane przy budowie hali namiotowej. To obejmuje m.in. montaż konstrukcji, instalacje elektryczne, sanitarno-wodne oraz inne prace związane z tworzeniem hali.
 • Przewidywany czas demontażu lub przeniesienia obiektu – w zgłoszeniu należy również uwzględnić informacje dotyczące przewidywanego czasu demontażu lub przeniesienia hali namiotowej. W przypadku tymczasowych konstrukcji istnieje konieczność określenia, kiedy obiekt zostanie usunięty z terenu.
 • Informacje dodatkowe – w niektórych przypadkach, w zależności od lokalnych przepisów, mogą być wymagane dodatkowe informacje w zgłoszeniu, takie jak rysunki projektowe, umiejscowienie obiektu na działce budowlanej lub inne szczegóły dotyczące planowanej hali namiotowej. W zgłoszeniu tym należy zawrzeć takie informacje jak termin rozpoczęcia, rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, planowanym terminie demontażu lub przeniesienia obiektu oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i dodatkowo w zależności od potrzeb szkice rysunki i czy też inne uzgodnienia.

Warto pamiętać, że urząd nie wydaje w tym przypadku pozwolenia na budowę, ale może w ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia wydać sprzeciw wobec inwestycji. Dlatego istotne jest, aby termin rozpoczęcia prac był odpowiednio ustalony, umożliwiając wystarczająco czasu na ewentualne procedury administracyjne.

W niektórych przypadkach, urząd może wydać wcześniej zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla budowanej inwestycji. Jest to ważny dokument, który upoważnia do rozpoczęcia prac budowlanych. Jeśli zależy Ci na szybkiej realizacji inwestycji, warto zdobyć to zaświadczenie jak najszybciej.

Zgłoszenie zamiaru wzniesienia hali namiotowej jest ważnym krokiem w procesie organizacji. Pamiętaj, aby zasięgnąć informacji i porad u lokalnego urzędu, aby upewnić się, że wszystkie wymogi i przepisy zostały spełnione. Tymczasowy obiekt budowlany nie może być trwale połączony z gruntem, w przeciwnym wypadku nawet jeżeli przewidywany czas jego użytkowania będzie krótszy niż 180 dni, może być wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Hale namiotowe jako obiekty tymczasowe całoroczne użytkowane powyżej 180 dni

Na niektóre hale namiotowe trzeba uzyskać pozwolenie na budowę przez rozpoczęciem prac przy inwestycji. Hale namiotowe mogą być eksploatowane przez cały rok czy nawet wiele lat, oznacza to, że przewidywany czas ich użytkowania jest dłuższy niż 180 dni. Zgodnie z zapisami ustawy o prawie budowlanym w takim przypadku nie obowiązuje zapis o budowach, które nie wymagają pozwolenia na budowę. W przypadku hal namiotowych przeznaczonych do użytkowania w okresie dłuższym niż 180 dni konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, bez względu na to jaki będzie sposób jej przymocowania do podłoża.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Poniżej przedstawiam listę tych dokumentów:

 1. Wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę – wniosek ten jest podstawowym dokumentem, który musisz złożyć w celu uzyskania pozwolenia na budowę hali namiotowej. W formularzu wniosku podajesz szczegółowe informacje dotyczące projektu, takie jak cel inwestycji, planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz inne istotne szczegóły.
 2. Projekt konstrukcyjny hali, który musisz dołączyć do wniosku. Projekt ten zawiera szczegółowe plany, rysunki i specyfikacje techniczne dotyczące konstrukcji, układu przestrzennego oraz wyglądu zewnętrznego hali.
 3. Projekt architektoniczno-budowlany, który obejmuje szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji, instalacji i innych aspektów technicznych hali namiotowej.
 4. Projekt zagospodarowania terenu– jeśli planowana hala namiotowa ma wpływ na zagospodarowanie terenu, może być konieczne przedstawienie projektu zagospodarowania terenu. Ten dokument określa planowane zmiany w otoczeniu hali namiotowej, takie jak drogi, parkingi czy inne infrastrukturalne elementy.
 5. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych: Musisz dostarczyć dokument, który potwierdza Twoje prawa do dysponowania gruntem, na którym planujesz postawić halę namiotową. Może to być umowa dzierżawy, umowa kupna-sprzedaży lub inny dokument, który potwierdza Twoje uprawnienia do użytkowania terenu.
 6. Uzgodnienia dotyczące dostawy mediów do inwestycji – jeśli hala namiotowa będzie wymagała dostaw mediów, takich jak woda, prąd czy gaz, konieczne będzie uzgodnienie tych kwestii z odpowiednimi dostawcami. Musisz dostarczyć dokumenty, które potwierdzają te uzgodnienia.
 7. Wypis i wyrys z MPZP – ostatecznie, do wniosku powinieneś załączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który określa zasady i ograniczenia dotyczące budowy i użytkowania terenów w danym obszarze. Wypis i wyrys z MPZP są istotne dla oceny zgodności planowanej hali namiotowej z obowiązującymi przepisami.

Warto pamiętać, że przed rozpoczęciem inwestycji należy zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi budownictwa i uzyskać informacje od lokalnego urzędu w sprawie konkretnych wymogów i procedur związanych z postawieniem hali namiotowej.

Pozwolenie na budowę hali namiotowej może zawierać w razie potrzeby informacje o szczególnych warunkach zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, o czasie użytkowania obiektu, terminie jego rozbiórki, o wymaganiach dotyczących nadzoru na budowie itp.

Wniosek o pozwolenie na budowę w trakcie użytkowania hali

Warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieje możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w trakcie użytkowania hali namiotowej. Czyli na początku można postawić halę namiotową z założeniem użytkowania jej w okresie krótszym niż 180 dni na podstawie dokonania zgłoszenia budowy. Następnie inwestor może, przed upływem tych 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego na czas dłuższy niż 180 dni. Takie rozwiązanie wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego jest polecane w ostateczności, kiedy kwestia postawienia hali namiotowej jest naprawdę pilna.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

+48 691 608 613

Podobne wpisy

Wesele w hali namiotowej: unikalna i romantyczna przestrzeń na Twoje wymarzone przyjęcie
Montaż i demontaż hal namiotowych: kluczowe czynniki wpływające na czas realizacji